603 300 352

Uwaga: Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w Polsce zawieszamy wysyłki paczek
i palet z płatnościami przy odbiorze.

Regulamin

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisie emusklep.pl W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Sklep zoologiczny emusklep.pl z siedzibą w Milanówku przy ul.Nadarzyńskiej 47 , o numerze NIP: 113-141-67-82 Regon 140952982 , dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności • Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.
 • Emusklep.pl oferuje sprzedaż detaliczną artykułów zoologicznych.
 • Towary oferowane w niniejszym serwisie skierowane są do konsumentów tj do osób fizycznych poza zakresem ich działalności gospodarczej.
 • Zdjęcia produktów stanowią ofertę handlową.
 • Podane ceny są cenami brutto, w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT.
 • Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji, pojawia się w koszyku zamówień.
 • Zamówienia powyżej 99 zł, nie przekraczające wagi ponad 30kg,nie wymagające dodatkowego ubezpieczenia oraz nie wymagające transportu paletowego wysyłane są bez kosztów przesyłki. W takim przypadku koszt przesyłki w całości pokrywa sklep.
 • Koszty przesyłki, pomimo przekroczenia kwoty 99zł mogą być doliczone przez system sklepu do niektórych produktów, wymagających wysyłki "na szczególnych warunkach transportowych " lub produktów "gabarytowych," wymagających przesłania na palecie np. szklanych zbiorników, lamp oraz innych urządzeń zoologicznych.
 • Zakup dokonywany jest prze kliknięcie "dodaj do koszyka"
 • W przypadku zarejestrowanych Użytkowników ,wszystkie dodatkowe opcje zakupowe dostępne sa po zalogowaniu.§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym • Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 • Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) • Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 • Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy, w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji złożonego zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 • Sklep dokonuje starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 • Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany adres lub przy wybraniu opcji "odbiór osobisty, odbiór zamówienia w siedzibie firmy.
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i innymi przepisami.
 • Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku‚ o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 • Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na wskazany adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego • W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail info@emusklep.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Sklep Zoologiczny emusklep.pl ,ul.Nadarzyńska 47 , 05-822 Milanówek
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.
 • W celu usprawnienia procesu reklamacji prosimy wypełnić formularz reklamacyjny.
 • O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 • W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.
 • W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych • Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.emusklep.pl/polityka§6 Postanowienie Końcowe • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.emusklep.pl/regulamin
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 • Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Zamknij